banner
banner

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

thumbnail

Bảo hiểm y tế

Kaplan Higher Education Academy có chương trình bảo hiểm y tế dành cho tất cả sinh viên STP và chương trình bảo hiểm y tế này sẽ có mức bảo hiểm tối thiểu như sau:

  • Giới hạn bảo hiểm hàng năm là 30.000 S$ chi phí y tế cho mỗi sinh viên
  • ít nhất được hưởng khu B1 trong các bệnh viện nhà nước và bệnh viện được tái cấu trúc
  • Bảo hiểm 24 giờ ở Singapore và nước ngoài (nếu sinh viên tham gia vào các hoạt động liên quan đến trường học)
  • Danh sách bệnh viện Hướng dẫn sử dụng bảo hiểm https://www.kaplan.com.sg/medical-insurance/
logo