banner
banner

Chương trình Bảo vệ Học phí

Chương trình Bảo vệ Học phí

thumbnail

Chương trình Bảo vệ Học phí

Kaplan Singapore đã áp dụng Chương trình Bảo vệ Học phí (FPS) để bảo vệ các khoản phí đã đóng của cả sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế. FPS giúp bảo vệ các khoản phí của sinh viên trong trường hợp Tổ chức Giáo dục Tư thục (PEI) không thể tiếp tục hoạt động do mất khả năng thanh toán và/hoặc đóng cửa theo quy định. Ngoài ra, FPS bảo vệ sinh viên nếu PEI không trả tiền phạt hoặc trả lại lệ phí cho sinh viên phát sinh từ các phán quyết của tòa án Singapore.


Chương trình Bảo vệ Phí (FPS) được áp dụng cho TẤT CẢ sinh viên (bất kể quốc tịch và loại thẻ, ví dụ như Visa phụ thuộc, thẻ sinh viên, giấy phép lao động, v.v.). Tất cả sinh viên bắt buộc phải đăng ký FPS và ký hợp đồng sinh viên khi đăng ký các khóa học với bất kỳ Tổ chức Giáo dục Tư nhân (PEI) nào có Bằng cao đẳng EduTrust.


Kaplan đã chỉ định Lonpac Insurance Bhd làm nhà cung cấp bảo hiểm FPS. Theo chương trình bảo hiểm FPS, học phí của sinh viên được Lonpac Insurance Bhd bảo vệ. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện, như đã nêu ở trên, sinh viên sẽ có thể yêu cầu phí đã thanh toán từ Lonpac Insurance Bhd. Sau khi ký hợp đồng sinh viên và thanh toán học phí, sinh viên sẽ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm FPS qua email do công ty bảo hiểm gửi. Ngoài ra, sinh viên có thể yêu cầu bản sao chứng nhận này từ trường bất cứ lúc nào.


Tải về:

Bạn cũng có thể tìm thấy thêm chi tiết về FPS trong Sổ hướng dẫn FPS, có tại trang web của CPE (www.cpe.gov.sg).


ỦY BAN ĐĂNG KÝ GIÁO DỤC TƯ THỤC (CPE)

Theo Đạo luật Giáo dục Tư thục mới, được lập pháp vào tháng 12 năm 2009, một Hội đồng Giáo dục Tư thục (CPE) được thành lập để quản lý ngành giáo dục tư thục ở Singapore. Tất cả các tổ chức giáo dục tư thục (PEI) đều phải tuân thủ các quy định theo Đạo luật để tiếp tục hoạt động.


Hợp đồng PEI-Sinh viên

Nhằm mục đích nâng cao niềm tin của sinh viên và phụ huynh vào chất lượng giáo dục ở Singapore, CPE đã quy định rằng tất cả các PEI phải ký Hợp đồng PEI-Sinh viên với sinh viên. Hợp đồng đưa ra các điều khoản và điều kiện quan trọng điều chỉnh mối quan hệ giữa sinh viên và PEI. Kaplan Singapore sẽ tôn trọng tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong hợp đồng và trong tất cả các tài liệu liên lạc.

Các sinh viên có thể tải về bản sao hợp đồng PEI-Sinh viên.