banner
banner

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (DPBE)

CẤP ĐỘ DPBE KHÓ KHĂN THỜI GIAN DỰ TÍNH YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Cấp độ 1 Cơ bản 2 tháng TOEFL IBT dưới 10 hoặc điểm IELTS 2.0 trở xuống (tất cả các điểm kỹ năng từ 1.5 trở lên)
Cấp độ 2 Sơ cấp 2 tháng TOEFL IBT 10 hoặc hoặc điểm IELTS 2.5 trở xuống (tất cả các điểm kỹ năng từ 2.0 trở lên)
Cấp độ 3 tiền trung cấp 2 tháng TOEFL IBT 20 hoặc IELTS 3.0 (tất cả các điểm kỹ năng 2.5 trở lên)
Cấp độ 4 trung cấp 2 tháng TOEFL IBT 40 hoặc IELTS 4.0 (tất cả các điểm kỹ năng 3.5 trở lên)
Cấp độ 5 trung cấp nâng cao 2 tháng TOEFL IBT 60 hoặc IELTS 5.0 (tất cả các điểm kỹ năng 4.5 trở lên)

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG THẠC SĨ

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KAPLAN (Scholarship)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG